Biverkningar av överbehandling med kortison

– Huvudvärk (ibland sammankopplat med behandling med prednisolon och dexametason)
– Illamående, kräkningar, trötthet
– Svårt att hantera stress, irritabilitet, sömnproblem
– Vätskeansamling (ibland sammankopplat med hydrokortison och kortisonacetat)
– Viktökning
– Benskörhet (vid lång överdosering)
– Långsam tillväxt (under barndomen)

Det finns fyra vanliga slags kortisonpreparat som används för ersättningsbehandling; hydrokortison, kortisonacetat, prednisolon och dexametason. De skiljer sig i styrka och därmed dos samt verkningstid. Hydrokortison är ett annat namn för kortisol. Prednisolon är 5 gånger mer potent och dexametason är 80 gånger mer potent än kortisol. Både prednisolon och dexametason är jämförelsevis långtidsverkande, medan kortisonacetat och hydrokortison är korttidsverkande och behöver tas 2-3 gånger per dygn. Då dosen dexametason är svår att finjustera är risken stor att dosen blir för hög, därför används sällan dexametason vid behandling av CAH. Däremot används dexametason vid behandling av gravida kvinnor som riskerar att föda ett barn med CAH – då för att motverka att en eventuell sjuk flicka får missbildade könsorgan. Hydrokortison används också i injektionsform (Solu-Cortef) vid binjurebarkkriser eller när kräkningar hindrar intag av tabletter.

På grund av variationer i kroppsstorlek och olika upptagningshastigheter från mag-tarmkanalen måste ersättningsbehandlingen individualiseras. Det är viktigt att ta reda på hur den enskilda personen reagerar på medicineringen med hänsyn tagen till vilken tidpunkt på dagen och i vilken dos medicinen intas. Det är också viktigt att ta reda på hur patienten följer ordinationen för att doseringen skall bli rätt. Många människor tycker att det är besvärligt att ta tabletter regelbundet och detta kan leda till att läkarnas ordinationer inte följs.

När kroppen utsätts för stress som till exempel vid sjukdom, fysisk eller känslomässig påfrestning skall kortisondosen ökas under kontrollerade former. Den exakta ordinationen skall vara bestämd vid tidigare diskussioner med läkaren. Till exempel rekommenderas vanligtvis en dubblerad eller tredubblad dos vid stresstillfällen. Kroppen ökar normalt sin kortisolproduktion vid situationer av stark mental stress. Det kan därför bli nödvändigt att öka kortisondosen vid prov, uppkörning eller ett plötsligt dödsfall. Om en sjukdom medför långvarig kräkning som omöjliggör intag av tabletter, skall en injektion av hydrokortison 100 mg ges i en muskel och man bör då kontakta en läkare. Det är bra om några familjemedlemmar har lärt sig injektionstekniken.

Om det inte förekommer en betydande överdosering av fludrokortison så påverkas normalt inte blodtrycket av behandlingen.

Alla med saltförlorande CAH behöver ersätta bortfallet av aldosteron. Aldosteronproduktionen kan bara ersättas med fludrokortison (Florinef). Fludrokortison ges i en dos av 0,05-0,3 mg per dygn. För lite fludrokortison kan orsaka lågt blodtryck och yrsel. För mycket fludrokortison kan orsaka högt blodtryck och huvudvärk. Florinefdoseringen kontrolleras genom att mäta blodtryck, natrium och det saltkänsliga hormonet renin i blodet med ett par års mellanrum.