Föreläsning av Agneta Nordenskjöld på CAH-lägret i Orsa 2015

Agneta Nordenskjöld är professor i barnkirurgi på institutionen för
kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet, samt barnurolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset. Agneta har mångårig erfarenhet av utredning och operativ behandling av framför allt störd könsutveckling DSD (Disorders of sex development), främst hypospadi.

Det föds ungefär 10-20 barn per år i Sverige med osäkert kön till att börja med, och som behöver utredas av ett DSD-team. Det finns 4 st DSD-team i Sverige, och de finns i de universitetsorter där det finns barnkirurger: Stockholm, Göteborg, Uppsala, Malmö/Lund. De
jobbar väldigt tätt ihop och träffas varje år och pratar ihop sig. De har gjort detta i 12 år nu och Agneta tycker det har varit väldigt bra för vården i Sverige. Varje team består av en
barnendokrinolog, en barnkirurg och en barnpsykiatriker/barnpsykolog. De försöker träffa
familjen, som fått ett barn med initialt oklart kön, inom 36-48 timmar och startar snabbt en utredning. Det utförs många undersökningar i början. Det som görs är bl a en klinisk
undersökning, ultraljud, röntgen, kontroll av testosteronvärdet i blodet samt kromosomanalys och en mutationsutredning.
De försöker sprida information till personal inom sjukvården att man inte ska gissa könet, då blir det lätt rörigt. Den som ser barnet först ska känna igen att en utredning behövs. Man måste snabbt utreda om det är CAH eftersom det kan vara livshotande.

Könsutveckling

Man kan dela upp könsutvecklingen i tre steg.

 1. Könskromosomer, XX för flickor eller XY för pojkar.
 2. Det avgör om den omogna könskörteln blir en äggstock eller en testikel.
 3. Vilket i sin tur bestämmer hur man ser ut och vilka egenskaper man har.

Psykologiska aspekter

 1. Könsidentitet: Barnet känner vid ca 2,5 år om det är pojke eller flicka.
 2. Könsrollsbeteende: Från ca 3-4 års ålder börjar man uppföra sig så som man tror att samhället förväntar sig att man ska göra.
 3. Sexuell orientering: Från tidiga tonår.

Agneta pratade om hur ett foster utvecklas i början av graviditeten och hur det blir en pojke eller flicka.

Könsutveckling

CAH

1:10000 barn föds med CAH och 1:50 är bärare. Det är alltså ganska vanligt att vara bärare, vilket gör att man tror att det måste vara någon fördel med att vara det.

CAH ärvs via ett anlag från mamman och ett från pappan. Svårighetsgraden beror på den mildaste av föräldrarnas mutationer. Det är 25 % risk för varje barn att få sjukdomen.

Recessiv nedärvning

Det finns tre olika svårighetsgrader av CAH: Non-classic (NC), Simple virilizing (SV) och Salt-wasting (SW). Det är mutationen som styr hur svår CAH man får. I2 splice är en mutation som ligger lite mitt emellan SV och SW. De flesta som har I2 splice har den svåraste graden, men det kan vara andra gener i kroppen som gör att olika personer påverkas på olika sätt.

Operation

När det gäller operationer så har det hänt väldigt mycket de senaste åren. Numera vill man operera utan att förstöra något tills personen själv kan bestämma, vilket framförallt innebär att man inte tar bort könskörtlar eller svällkroppar om man kan undvika det.

De två delarna som kan ingå i en operation är en förminskning av den förstorade klitoris samt vidgning av vaginalmynningen och relationen till urinröret. Förr sa man att man skulle operera så tidigt som möjligt då mammans östrogeneffekt fanns kvar i barnets blod. Men numera vill man hellre vänta och se hur barnet påverkas av behandlingen. En del väntar så länge så att barnet själv kan vara med och bestämma.

Det är väldigt få flickor som är aktuella för operation varje år, så Agneta skulle föredra att det centraliseras till ett eller två ställen, istället för hos alla fyra DSD-teamen som idag. Men redan idag sker ett stort samarbete och man reser till varandra för att delta i operationerna.

En klitorisoperation är främst en kosmetisk operation, men den kan ha sociala aspekter beroende på hur viriliserad barnet är. Operationen kan påverka funktionen, så därför är det bra att först vänta och se hur den medicinska behandlingen påverkar förstoringen genom lägre testosteronnivåer.

Historiskt har man använt tre olika metoder:

 • Amputation av hela klitoris.

 • Hårnålsmodellen där man vek ihop klitoris under huden.

 • Partiellt borttagande av svällkropparna med bevarande av nervbuntarna. (nuvarande metod)

Vaginaloperationen är en mer funktionell operation. Det behövs sällan för passagen av mensblod, men för att kunna ha ett samlag. Operationen kan påverka funktionen och det kan bli trångt trots operation. Oberoende av om man opererades som liten eller ej så kan man behöva opereras när man kommit in i puberteten. Det kanske inte såg trångt ut i den lilla flickans kropp men kroppens utveckling gjorde att behovet fanns senare. Eftersom det är så få flickor som är aktuella för operation och de inte har samma typ av missbildning så är det svårt att få fram några riktlinjer.

Historiskt har man använt tre olika metoder:

 • Dela i medellinjen av den gemensamma gången för urinrör och slida.

 • U-flap av hud i bakre slidväggen.

 • Nedåtmobilisering av slidmynningen.

CAH-kirurgin i Sverige är generellt konservativ. Man anser att det är viktigt att patienten får bestämma själv och att man kan stötta psykologiskt. DSD-teamen har årliga nationella möten för att diskutera vårdprogram mm.

CAH-studier i Sverige

Man har gjort diverse studier i Sverige om CAH.

Studie: Långtidsuppföljning av vuxna kvinnor med CAH

I denna studie har man undersökt 62 kvinnor med CAH i Stockholm och Göteborg. De har fått svara på en enkät med 120 frågor och fick göra olika tester.

Man tittade bl a på:

 • Hur klitoris såg ut vid födseln med koppling till vilken mutation man hade.

 • Hur många som kunde få orgasm utifrån vilken operationsmetod som hade använts.

 • Hur nöjd man var med underlivets utseende.

Kirurgiska aspekter

8 av kvinnorna hade fått sin klitoris amputerad, hos 12 var klitoris dold och hos 18 partiellt borttagen. Studien visade att 32 % föredrog tidig kirurgi, 15% föredrog sen kirurgi och 53% hade ingen åsikt.

Jobb och intressen

Det är generellt sett vanligare att kvinnor med CAH jobbar med mansdominerande yrken, och det är relaterat till vilken mutation man har. Det är också vanligare att man håller på med olika kontaktsporter så som fotboll och ishockey jämfört med andra kvinnor.

Sexualitet

Alla svarade inte på frågan om sexualitet, men bland dem som svarade så var ca 20 % homo- eller bisexuella, och det kunde man också relatera till mutationens svårighetsgrad.

Studie: Röstkarakteristika för kvinnor med CAH

38 kvinnor från långtidsuppföljnningen var även med i denna studie. Man har märkt att androgener kan påverka rösten irreversibelt, dvs att det är oåterkalleligt, precis som rösten utvecklas under puberteten hos pojkar. Man kan få lägre röstklang eller en hes och instabil röst.

13 av kvinnorna hade lägre röstläge än en normal kvinnoröst. En sen diagnos eller en längre tid av underbehandling kan vara några orsaker. Det är viktigt att undvika längre perioder av höga testosteronvärden för att minska risken av röstpåverkan.